Home > Diensten > archeologie > archeologisch vooronderzoek zonder ingreep in de bodem
Erfpunt / archeologisch vooronderzoek zonder ingreep in de bodem

 

  • Bureauonderzoek. Tijdens dit onderzoek wordt het archeologisch potentieel van het projectgebied vergeleken met de impact van de geplande werken. Dit gebeurt door middel van een uitgebreide GIS-studie, een nauwgezette literatuurstudie, onderzoek van historische kaarten en historische luchtfoto’s, archivalisch onderzoek en nazicht van de Centrale Archeologische Inventaris.

    Wijzen de resultaten van het bureauonderzoek uit dat bijkomend onderzoek op het terrein nodig is, dan kan het ervaren veldteam van de cel Onderzoek volgende onderzoeken zonder ingreep in de bodem uitvoeren:
  • Geofysisch onderzoek. Bij dit onderzoek wordt gezocht naar archeologische sporen door contrasten in de fysische eigenschappen van de ondergrond te onderzoeken zonder daarbij de bodem te verstoren. Een verdere toetsing van deze resultaten is vrijwel steeds noodzakelijk gezien dit onderzoek nooit volledige duidelijkheid biedt aangaande de aard en datering van de aangetroffen sporen, maar het onderzoek kan wel bepalend zijn voor de selectie van zones voor verder onderzoek en waardering.
     
  • Veldkartering, een visuele inspectie naar relevante archeologische aanwijzingen in het projectgebied.
     
  • Paleolandschappelijk booronderzoek wanneer verdere informatie inzake de opbouw en de ontstaansgeschiedenis van de ondergrond is gewenst.

Voor de opmaak van een offerte van een of meerdere bovenvermelde diensten, kunt u ons steeds contacteren op onderzoek@erfpunt.be