Archeologie

Wase archeologie


Erfpunt is een erkend archeologisch bedrijf dat kwaliteitsvol en vooruitstrevend onderzoek aanbiedt binnen het archeologisch werkveld in Vlaanderen. Jarenlange expertise op het terrein, inzet op innovatie en het zoeken naar de juiste balans tussen de belangen van de ontwikkelaar/bouwheer en het bedreigde onroerend erfgoed zijn enkele van de sterke punten van het team Onderzoek van onze organisatie.

Kortom, het team Onderzoek binnen Erfpunt kan voor jou het ganse archeologietraject verzorgen, van het opmaken van een archeologienota tot het uitvoeren van diverse vormen van vooronderzoek en vlakdekkende opgravingen (inclusief rapportage).

Archeologienota

Het ** onroerenderfgoeddecreet (toelichting) van 12.07.2013 verplicht bouwheren en ontwikkelaars in bepaalde gevallen een bekrachtigde archeologienota, geschreven door een erkend archeoloog, toe te voegen aan een stedebouwkundige vergunning of verkavelingsvergunning.

Dit vooronderzoek kan in twee delen worden opgedeeld:

Vooronderzoek zonder ingreep in de bodem

Bureauonderzoek. Tijdens dit onderzoek wordt het archeologisch potentieel van het projectgebied vergeleken met de impact van de geplande werken. Dit gebeurt door middel van een uitgebreide GIS-studie, een nauwgezette literatuurstudie, onderzoek van historische kaarten en historische luchtfoto’s, archivalisch onderzoek en nazicht van de Centrale Archeologische Inventaris. Wijzen de resultaten van het bureauonderzoek uit dat bijkomend onderzoek op het terrein nodig is, dan kan het ervaren veldteam van de cel Onderzoek volgende onderzoeken zonder ingreep in de bodem uitvoeren:

Geofysisch onderzoek. Bij dit onderzoek wordt gezocht naar archeologische sporen door contrasten in de fysische eigenschappen van de ondergrond te onderzoeken zonder daarbij de bodem te verstoren. Een verdere toetsing van deze resultaten is vrijwel steeds noodzakelijk gezien dit onderzoek nooit volledige duidelijkheid biedt aangaande de aard en datering van de aangetroffen sporen, maar het onderzoek kan wel bepalend zijn voor de selectie van zones voor verder onderzoek en waardering.

Veldkartering, een visuele inspectie naar relevante archeologische aanwijzingen in het projectgebied.

Paleolandschappelijk booronderzoek wanneer verdere informatie inzake de opbouw en de ontstaansgeschiedenis van de ondergrond is gewenst.

Voor de opmaak van een offerte van een of meerdere bovenvermelde diensten, kunt u ons steeds contacteren op onderzoek@erfpunt.be

Vooronderzoek met ingreep in de bodem

Wanneer een vooronderzoek zonder ingreep in de bodem heeft uitgewezen dat er zich mogelijk archeologische sporen bevinden binnen het projectgebied, kan dit gecontroleerd worden door middel van een vooronderzoek met ingreep in de bodem, bv. proefsleuven of verder archeologisch booronderzoek.

Proefsleuven: om de bevindingen uit het vooronderzoek zonder ingreep in de bodem te verifiëren kan beslist worden om een proefsleuvenonderzoek uit te voeren. Hierbij wordt meestal gebruik gemaakt van het systeem van continue parallelle sleuven met een minimale breedte van 2 m en een tussenafstand van maximaal 15 m. Indien nodig, kunnen de sleuven nog worden uitgebreid met kijkvensters om meer informatie te krijgen over eventuele archeologische sporen.

Archeologisch booronderzoek: indien er tijdens het vooronderzoek zonder ingreep in de bodem aanwijzingen waren voor mogelijke prehistorische resten kan dit onderzocht worden door middel van een archeologisch booronderzoek. Dit onderzoek kan naast boringen ook aangevuld worden met proefputten.

Dit vooronderzoek heeft het voordeel dat er zekerheid wordt geboden over de aanwezigheid van archeologische sporen. De cel Onderzoek van Erfpunt kent op dit vlak reeds een lange traditie en beschikt over heel wat expertise en gekwalificeerd personeel, wat garant staat voor een kwaliteitsvolle en vlotte uitvoering van dit soort onderzoek.

Voor de opmaak van een offerte van een of meerdere bovenvermelde diensten, kunt u ons steeds contacteren op onderzoek@erfpunt.be

Vergunning met archeologienota

Kijk na of je een archeologienota dient toe te voegen aan je stedebouwkundige vergunning of verkavelingsvergunning.
Aan de hand van een beslissingsboom kun je heel eenvoudig nagaan of een archeologisch vooronderzoek voor je project verplicht is:
** klik hier

Via het geoportaal (https://geo.onroerenderfgoed.be) kan je opzoeken of jouw projectzone zich situeert in een beschermde archeologische site, een vastgestelde archeologische zone of een gebied waar geen archeologisch erfgoed te verwachten valt.

Meer informatie vind je ook terug in de brochure ‘archeologie regelgeving voor bouwheren, verkavelaars en ontwikkelaars’ van het agentschap Onroerend Erfgoed.

Archeologische opgraving

Op basis van de bevindingen uit het vooronderzoek wordt de impact van de geplande werken op het aanwezige archeologisch erfgoed bepaald en stelt de erkende archeoloog een aanpak op voor een goede omgang met het aanwezige erfgoed bij de bouw- of verkavelingswerken.

Wanneer de bekrachtigde archeologienota oordeelt dat de geplande werken het aanwezige bodemarchief zullen schaden, zal een opgraving moeten volgen.

30 jaar archeologisch onderzoek van sites uit de steentijd tot de post-middeleeuwen in het Waasland en daarbuiten maakt de cel Onderzoek van Erfpunt een uitgelezen partner om het opgelegde vlakdekkend onderzoek voor uw project op een kwaliteitsvolle manier uit te voeren, en dit binnen een vooraf bepaald tijdsbestek en tegen correcte prijzen.

Contact

Cel Onderzoek
Thierry Van Neste
Erkend terreinarcheoloog

Regentiestraat 63
9100 Sint-Niklaas
onderzoek@erfpunt.be
03 778 87 59
0470 62 41 03

 

Erfpunt verbindt en inspireert