Booronderzoek

Booronderzoek

Erfpunt voert ook uw boringen uit, zowel landschappelijke boringen als archeologische boringen. Boringen kunnen noodzakelijk zijn om een inschatting te maken van het terrein tijdens de archeologienota of in bijkomend vervolgonderzoek.

Landschappelijke boringen

Landschappelijke boringen worden uitgevoerd om informatie inzake de opbouw en de ontstaansgeschiedenis van de ondergrond te karteren. Het heeft als doel om de bodemkundige opbouw van de locatie te achterhalen. Dit om een correcte inschatting te maken over de archeologie in de ondergrond.

Archeologisch booronderzoek

Indien tijdens het landschappelijk booronderzoek aanwijzingen zijn voor een goede bewaring van de bodem kan archeologisch booronderzoek volgen. Dit archeologisch bodemonderzoek tracht het (steentijd)potentieel van de locatie verder in te schatten.

Op deze foto zie je een archeologische boring.

Wij boren voor u!
Contacteer ons.

Thierry Van Neste
Erkend archeoloog
thierry.vanneste@erfpunt.be
T 0032 (3)778 87 59

Naast boringen bieden we ook volgende diensten aan:

Archeologienota Proefsleuven Geofysisch onderzoek Opgraving Dronevluchten en foto’s 3D en fotogrammetrie

Erfpunt verbindt en inspireert