Privacybeleid

Privacybeleid

Privacyverklaring

Versie 1.0 – 1/12/2019

Bij Erfpunt hechten we veel belang aan de bescherming van persoonsgegevens en respecteren jouw privacy. In deze privacyverklaring willen we informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Contactgegevens

Wij proberen altijd zorgvuldig om te gaan met jouw persoonsgegevens, maar kunnen begrijpen dat je soms toch nog vragen hebt. Met vragen over de verwerking van jouw persoonsgegevens, kan je steeds terecht bij:

Erfpunt – Onroerend erfgoed Waasland
Regentiestraat 63, B-9100 Sint-Niklaas
admin@erfpunt.be

Deze Privacyverklaring geldt voor iedereen die eventuele persoonsgegevens achterlaat op de website of zich inschrijft een activiteit (bijvoorbeeld tentoonstelling of infosessie), deel uit maakt van één van onze projecten of één van onze diensten aanvraagt

Hoe krijgen wij je gegevens?

Bij Erfpunt verwerken wij in het kader van onze activiteiten en diensten persoonsgegevens van onze klanten, leveranciers, project- en beleidsrelaties, medewerkers, (website)bezoekers, vrijwilligers en sympathisanten. Je persoonsgegevens kunnen verzameld worden via gebruik van onze website, contact- en inschrijvingsformulieren, activiteiten, advies, offertes,  contracten en archeologische projecten, samenwerkingsverbanden en wettelijke verplichtingen…

Waarom houden wij persoonsgegevens van jou bij ?

Wij houden persoonsgegevens van jou bij met betrekking tot de werking van onze teams en hun (onderzoeks)projecten en (depot)inventaris

 • Beleid/management
  • Bestuursleden, overheid(provincie en Vlaanderen), OE-depots, IOED-netwerk en VVSG
 • Team Onderzoek
  • Buurt (passieve interesse in lokale historische verhalen over leven van alle dag), scholen , wetenschappers, opdrachtgevers, vrijwilligers
 • Team collectiebeheer
  • Groepen (scholen, socioculturele verenigingen), wetenschappers, vrijwilligers, bruikleenvragers
 • Team Beheer (IOED)
  • Eigenaars en zakelijk rechthouders erfgoedpanden/-sites/-landschappen (bouwheren en ontwikkelaars), ambtenaren, lokale erfgoedexperts (verenigingen en individuen, socio-culturele verenigingen en projectmatige burgerinitiatieven in functie van participatie, burger, wetenschappers
 • Team Conservatie
  • Archeologen, opdrachtgevers, groepen (scholen, verenigingen)

Deze persoonsgegevens hebben we nodig:

 • om deel te nemen aan één of meerdere van onze team werking)
 • om deel uit te maken van onze (onderzoeks)projecten
 • voor het inventariseren van onroerende stukken
 • voor de organisatie van en versturen van uitnodigingen voor vergaderingen, informeren van stand van zaken van projecten ed
 • zodat we je nieuwsbrieven en uitnodigingen kunnen sturen over onze dienst en activiteiten.
 • voor analysedoeleinden zodat we ons aanbod optimaal kunnen afstemmen
 • zodat we geanonimiseerd kunnen rapporteren aan subsidiërende overheden

Welke gegevens houden wij bij?

We vragen enkel die persoonsgegevens die we nodig zijn om onze werking, projecten en activiteiten te kunnen uitvoeren..

Hiervoor vragen we, afhankelijk van het doel, gegevens op zoals voornaam, naam, adres, e-mail, telefoon, ), functie… Soms vragen we extra informatie voor specifieke doeleinden.

Vrijwilligers en stagiaires m.b.t. onderzoek

Soms vragen we ook, deskundigheid, beschikbaarheid, erkeningsnummer

Klanten en leverancier

Voor klanten en leveranciers vragen we oa Ondernemingsnummer, BTW-nummer, bankrekening, KBO-nummer, perceelgegevens projectgebieden

Deelname aan onze activiteiten

Wij verzamelen en verwerken enkel de gegevens die wij van u ontvangen bij de inschrijving voor de activiteit. De gegevens worden gebruikt voor het vlot verlopen van de activiteit en het bezorgen van uitnodigingen van andere activiteiten die wij organiseren

Foto’s en video’s

Het is mogelijk dat er sfeerfoto’s en -video’s worden genomen die wij kunnen gebruiken voor verslaggeving in onze gedrukte of online communicatiekanalen. Voor gerichte beelden wordt vooraf toestemming gevraagd (bvb door te vragen te poseren) Indien je nadien toch bezwaar hebt tegen het gebruik van dit beeldmateriaal, neem je contact met ons op. We zullen dan de foto of het filmpje zo snel mogelijk verwijderen.

Het versturen van nieuwsbrieven

Wij verzamelen en verwerken de gegevens die wij van u ontvangen wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief. Deze gegevens zullen niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

Wij gebruiken je gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we die gegevens aan jou gevraagd hebben.

Minderjarigen

We verwerken enkel gegevens van minderjarigen mits toestemming van de ouders of voogd. Minderjarigen kunnen enkel gebruik maken van ons aanbod mits toestemming van de ouders of voogd.

Rechtsgrond(en) van de verwerking?

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

(a) toestemming,
b) noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst
(c) noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting
(f) noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen

Wie verwerkt je gegevens ?

Aan medewerkers en vrijwilligers van onze organisatie  wordt toegang verleend tot je gegevens voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren.

Geanonimiseerde gegevens kunnen worden verwerkt voor analyse en onderzoek.

Wij geven jouw gegevens nooit door aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de doelen die we hierboven opsomden of dit wettelijk verplicht en toegestaan is.  Zo maken wij gebruik van een derde partij voor: het verzorgen van de internetomgeving (website en webhosting); het verzorgen van IT-infrastructuur; de opslag van gegevens; het verspreiden van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Hoe worden gegevens beveiligd?

Wij hebben in het mate van het mogelijke passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking.

 • Alle personen die van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op onze systemen.
 • Gegevens op papier worden bewaard achter slot.

Bewaartermijn

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan wettelijk vereist of noodzakelijk voor het doel waarvoor je ons deze gegevens hebt gegeven, onder meer voor rapportage naar de overheid en tot zolang het project, de samenwerking of overeenkomst duurt en zolang wettelijke verplicht is

Verzameling gegevens over gebruiksgedrag van de website

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van jouw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van jouw computer of op jouw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer je een website raadpleegt.

Onze website maakt enkel gebruik van “First party” cookies die ervoor zorgen dat de website naar behoren functioneert.

Hiervoor gebruiken we:

 1. ‘sessiecookies’ die slechts tijdelijk worden opgeslagen tijdens een internetsessie, zodat je de website normaal kunt gebruiken. Deze cookies worden van uw apparaat verwijderd als de browser wordt afgesloten;
 2. ‘permanente cookies ‘ die alleen door de website worden gelezen, voor een bepaalde periode op uw computer worden opgeslagen en niet worden verwijderd als de browser wordt afgesloten. Deze cookies worden gebruikt voor bvb herhaalbezoeken en activeren van specifieke functies (weergave formulier inschrijving les)
 3. ‘cookies van derden’ die worden ingesteld door andere online services die inhoud verzorgen op een pagina die u bekijkt, bijvoorbeeld de “recaptcha” functie die ervoor zorgt dat robots tegenhouden bij het ingeven van formulieren.

Onze website maakt ook gebruik van “Third party” cookies (van derden bvb Facebook, Google, twitter, Linkedin). Met deze cookies kan je de nieuwsitems delen met je vrienden.

Rapporten over de website-activiteit (aantal bezoekers, gebruikte webbrowser enz) zijn geanonimiseerd.

Je rechten – wat kan je aan ons vragen?

Je hebt steeds recht op inzage en op verbetering of verwijdering van je persoonsgegevens uit onze bestanden.

Je hebt ook het recht ons te vragen je gegevens (die je zelf hebt gegeven) te geven aan jezelf of aan een andere partij. We kunnen je wel vragen je te identificeren voordat wij je gegevens ook daadwerkelijk overdragen aan die andere partij. Hiervoor kan je steeds contact met ons opnemen via admin@erfpunt.be

Heb je een klacht over de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons? Neem dan zeker eerst contact met ons op.

Konden we je niet verder helpen of blijf je ontevreden over de manier waarop wij met je gegevens omgaan? Dan kan je contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit (gegevensbeschermingsautoriteit.be/contact).

Wijziging privacy statement

Wij kunnen onze privacyverklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De wijzigingen gaan automatisch van kracht na publicatie.

Erfpunt verbindt en inspireert